Regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.aapnaya.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy aapnaya.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
Właścicielem Sklepu jest: app naya Beata Abramczyk, ul.Banasiówka 39 32-091 Michałowice,e-mail: biuro@beataabramczyk.pl tel.600492731
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.aapnaya.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: o4.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),o4.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),o4.3 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA–formularz dostępny na stronie internetowej www.aapnaya.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
KLIENT–Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONSUMENT–osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO–oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
NEWSLETTER–Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów lub usług dostępnych w Sklepie.
PRODUKT–dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN–niniejszy regulamin Sklepu.
SKLEP–Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.aapnaya.pl
SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA–Beata Abramczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą app naya Beata Abramczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi.Miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.Banasiówka 39 32-091 Michałowice NIP: 677-103-18-00, REGON:351430786, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@beatabramczyk.pl.
UMOWA SPRZEDAŻY–Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
USŁUGA ELEKTRONICZNA–usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
USŁUGOBIORCA–osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
ZAMÓWIENIE–oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


§3 INFORMACJE O PRODUKTACH ORAZ ZAMÓWIENIACH

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i Unii Europejskiej.
Towary dostępne w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
Ceny udostępnione w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie.
Zamówienia można składać w następujący sposób:
poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień (Sklep –www.aapnaya.pl)

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie lub przez sms. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
Sklep udostępnia możliwość tańszych zakupów w ramach polityki rabatowej, po założeniu (rejestracji) i uzyskania kuponu rabatowego w Sklepie.
Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu. Po złożeniu zamówienia jest wysyłany na wskazany adres e-mail z podsumowaniem zamówienia, Sklep może też wysyłać informację o kolejnych etapach realizacji. W razie konieczności obsługa Sklepu będzie się kontaktować drogą mailową i/lub telefonicznie i/lub przez sms, co jest sposobem porozumiewania się Sklepu z Klientem.
Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych. Średni czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi około 2-5 dni robocze.
W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

§5 PŁATNOŚCI

Klient ma do wyboru formy płatności:
Przelewem tradycyjnym na rachunek sprzedawcy.
Za pomocą bramek płatności internetowych udostępnionych na stronie
W innej formie po uzgodnione ze sprzedawcą telefonicznie i drogą e-mail.
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 0210501445100000964657025(INGBankŚląski.) aap naya Beata Abramczyk, ul. Banasiówka 39, 32091 Michałowice, NIP: 677-103-18-00. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..oraz Imię i Nazwisko kupującego”
W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§6 WYSYŁKA TOWARU

Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru miejsca dostawy zakupionego Produktu(na terenie Polski lub wybranego kraju UE). Minimalny koszt przesyłki określany jest na około16zl.
Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: Czas kompletowania Produktu wynosi od 5 do 14 dni roboczych .Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§7 REKLAMACJA PRODUKTU.

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
Reklamację można składać za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu lub na formularzu reklamacyjnym, który jest do pobrania w zakładce „Kontakt”.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
dowód zakupu
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych. Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad.


§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego w zakładce ,,Kontakt’’. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
W razie odstąpienia od Umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach ustalonych ze sprzedawcą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty przesyłki w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy ponosi nabywca.
W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadku umowy:
świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.


§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5.W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.


§10 PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.


§11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania autorskich materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§12.NEWSLETTER

Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.2.
Celem skorzystania z Newslettera należy:
wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.


§13 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.


&14 Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności dostępną tutaj.
POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.
W przypadku Klientów będących Konsumentami, a niebędących jednocześnie obywatelami polskimi, zawsze zastosowanie ma prawo korzystniejsze dla nich.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu.
Sądowe rozstrzyganie sporów:
•Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

•Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy